นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านกิจกรรม นิทรรศการ และงานแสดงสินค้า


ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด สาขาเชิงทะเล (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ และงานแสดงสินค้ากับเรา
ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม
เราจะเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้โดยตรงจากท่านซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิกของเรา (เช่น บัตร The 1) ประเภทสมาชิก วันที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก และข้อมูลการใช้คะแนนสะสม เป็นต้น 
 • ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น เพศ สัญชาติ วันเกิด อาชีพ การศึกษา สถานภาพการสมรส เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน และลายเซ็น เป็นต้น
 • ความสนใจ เช่น ข้อมูลที่ระบุความสนใจของท่าน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ท่านรู้จักเราได้อย่างไร ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเราหรือบริษัทในเครือของเรา พันธมิตรทางธุรกิจ และรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ เป็นต้น
 • ข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร บัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน และข้อมูลบัตรเดบิต/เครดิต เป็นต้น
 • ข้อมูลการซื้อขายและการใช้บริการ เช่น การซื้อหรือคำสั่งซื้อของท่าน ข้อมูลการจัดส่ง คำร้องเรียนและข้อเรียกร้อง การเข้าร่วมนิทรรศการการค้า และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น และ/หรือ
 • ข้อมูลอื่นๆ: ไลน์ไอดี (LINE ID) ไอดี Facebook (Facebook ID) Google (Google ID) ข้อมูลกล้องวงจรปิด และการบันทึกวีดีโอ รูปถ่าย รูปภาพและเสียงที่บันทึก ณ สถานที่ของเรา หรือสถานที่อื่นๆ ที่เราจัดกิจกรรม นิทรรศการ และงานแสดงสินค้า เป็นต้น

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 • เพื่อจัดการตั๋วสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การจัดการการสื่อสาร การจองพื้นที่ และรายการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อติดต่อท่านในการสื่อสารการตลาด และนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้อง 
 • เพื่อดูแลและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน (เช่น การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และการตลาดด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) และเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในอนาคต
 • เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด และรายงานกิจกรรม สำหรับนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า ที่ท่านเข้าร่วมหรือจะเข้าร่วม
 • เพื่อระบุตัวตนและตอบสนองคำร้องขอของท่าน
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจของเรา
 • เพื่อปรับปรุง พัฒนา และรักษาคุณภาพการให้บริการของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางสัญญากับท่านภายใต้สัญญาใดๆ ที่เรามีกับท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว
 • เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างเรา และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับเรา
 • เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ
 • เพื่อป้องกันหรือยับยั้งซึ่งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของท่าน

เมื่อเรามีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น เพื่อมอบสินค้าและบริการของเราแก่ท่าน)

3. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

4. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
รายชื่อบริษัทในเครือของเราสามารถดูได้ที่ [*]

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังประเทศอื่น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับกับประเทศไทย อย่างไรก็ตามเราจะทำให้มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กระทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วก่อนจะดำเนินการโอน

6. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่เรามี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่เรามีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

7. การติดต่อเรา
หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่
1)             ชื่อบริษัท 

 • บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด  สาขาเชิงทะเล
 • 19/1,19/2,19/3,19/4,19/5,19/6 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ตำบลเชิงทะล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
 • +66 (0) 76-368-264

2)       เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เซ็นทรัล กรุ๊ป 
 • เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • อีเมล dpo@central.co.th

Event, Exhibition and Tradeshow Privacy Policy

 

Last Update 27 May 2020 

This Customer Privacy Policy (this “Privacy Policy”) describes how Harng Central Department Store Limited (Choeng Thale Branch) (referred to as “Company”, “we”, “our” or “us”) collect, use, and disclose your personal data in relation to your attendance of our event, exhibition, and/or tradeshow.
For the purpose of this Privacy Policy, “Personal Data” means “any information relating to an identified or identifiable natural person.

1.    What Personal Data we collect
We will collect or obtain the following types of information directly from you which may include the following Personal Data:

 • Contact Data: such as name, address, telephone number, mobile number, email address and national identification number;
 • Membership Data: such as our products’ card details (such as The 1 Card), member type, joined date and information on your point usage;
 • Identification Data: such as gender, nationality, date or birth, occupation, education, marital status, identification card number, passport number, driving license number or similar identifier and signature;
 • Interest: such as data which identify your interests;
 • Marketing and Communications Data: such as how you heard about us and your preferences in receiving marketing from us and/or our affiliates and business partners and your communication preferences;
 • Financial Data: such as bank account, payment details and records, and debit/credit card details;
 • Sales and Services Data: such as purchases or orders made by you, delivery details, complaints and claims, attendance to trade exhibitions and customer satisfaction surveys; and/or
 • Other Data: such as LINE ID, Facebook ID, Google ID, CCTV, video footage, photograph, photo and voice records, taken at our premises or other places we hold relevant events, exhibitions and tradeshows.

2.    Why we collect, use, and disclose your Personal Data
We collect, use, and disclose your Personal Data for the following purposes:

 • to process event registration;
 • to manage ticket for event such as managing booking communications and promotions;
 • to contact you with marketing communications and offers relating to our products and services;
 • to manage and improve our relationship with you (such as customer satisfaction survey and customer relationship management marketing) and to improve future events;
 • to promote, marketing and report on event, exhibition or tradeshow that you attended or will attend; 
 • to identify you and respond to your requests;
 • to protect the security and integrity of our business;
 • to improve and assure our services quality;
 • to meet our contractual obligations with you under any agreement we have with you or to take any necessary steps before entering into such agreement;
 • to comply with our legal obligations and/or cooperate with court, regulators, government authority and law enforcement bodies for the exercising of such official authority vested in us;
 • to exercise our rights or protect our legitimate interest where it is necessary to do so, for example to detect, prevent and respond to fraud claims, intellectual property infringement claims or violations of law; and/or
 • to prevent or suppress a danger to your life, body or health.

Where we need to collect, use, and disclose your Personal Data as required by law, or for performance of a contract with you and you fail to provide that Personal Data to us, we may not be able to serve you our full range of services or perform the contract we have or are trying to enter into with you (for example, to provide you with our goods or services). 

3.    How long do we retain your Personal Data
We retain your Personal Data for as long as it is reasonably necessary to fulfil the purpose for which we obtained them. However, we may retain your Personal Data for a longer duration, if required by applicable law.

4.    To whom do we disclose your Personal Data
We may disclose your Personal Data to members of our group companies, our affiliates, our subsidiaries, our business partners, service providers, legal advisors, auditors, court, regulators, government authority and law enforcement bodies.
A list of our group companies is available here. [*]

5.    Transferring your Personal Data internationally
Your Personal Data may be transferred to countries outside Thailand, which may or may not have the same data protection standard similar to Thailand. However, we will ensure that the data transfer requirement under applicable law is met before such transfer. 

6.    What are your rights with regards to your Personal Data
Subject to the conditions and exceptions under the applicable laws, you may have the rights to access and/or obtain copy of, port, rectify, delete, destroy or anonymize certain Personal Data that we have about you, restrict and/or object to certain activities, in which we engage with respect to your Personal Data. If we process your Personal Data based on your consent, you may withdraw your consent, but we may not be able to provide you with our full range of services. You may also have the right to request us to disclose how we obtain your Personal Data without your consent and lodge a complaint with the competent authority under the applicable laws.

7.    Contact us
If you have any questions, concerns, or would like to exercise your rights regarding your Personal Data, please contact us or our Data Protection Officer at: 
1)    Company Name

 • Harng Central Department Store Limited (Choeng Thale Branch)
 • 19/1,19/2,19/3,19/4,19/5,19/6 Bandon-Choeng Thale Road Choeng Thale Thalang Phuket 83110 Thailand
 • +66 (0) 76-368-264

2)    Data Protection Officer

 • Data Protection Officer
 • Data Protection Office, Central Group
 • 22 Soi Somkid Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
 • email: dpo@central.co.th